ורד שירן, רו"ח                                                                                      2    באוגוסט   2012
 
המע"מ עלה ל-17%
 
ועדת הכספים אישרה את העלאת המע"מ ל- 17% החל מ-1 בספטמבר 2012.
 
הכנות:
יש לוודא שהתוכנות הנה"ח, הפקת חשבוניות ערוכות למעבר חלק ל-17% מע"מ (כולל קודי פעולה).
 
המועד הקובע לשינוי המע"מ : 1 בספטמבר 2012 אחוז המע"מ החדש : 17%
 
להלן הנחיות כלליות בקשר לחיוב במע"מ בסוגים שונים של עסקאות (בהנחה שהעלאת המע"מ תאושר על פי חוק):
  1. אספקת טובין:
המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע"מ החל על עסקה של מכר טובין, הוא מועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה, לפיכך:
א.      לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני 1.9.2012 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 16%.
ב.      לגבי טובין שנמסרו ביום 1.9.2012 ואילך, תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17% גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.
  1. אספקת טובין חלקים חלקים:
באספקת טובין חלקים חלקים יש לראות כל חלק שסופק כעומד בפני עצמו ולכן על כל חלק שסופק יחול חיוב במס בשיעור של 16% בעוד שעל כל חלק שסופק ביום 1.9.2012 ואילך יחול חיוב מס בשיעור של 17%.
3.       שירותים :
            כעיקרון במתן שירות רגיל יחול השיעור החדש אף אם השירות הוזמן לפני השינוי.
בשירות הניתן חלקים (ניקיון, שמירה, חשמל, טלפון וכו') יחול השיעור הישן ( 16% על כל חלק מן השירות שכבר ניתן לפני מועד השינוי),על יתר החלקים של השירות יחול השיעור החדש.
 
בשירות מתמשך יחול השיעור החדש אם טרם נסתיימה נתינת השירות עד מועד השינוי על כל התמורה בגין כל השירות, אף אם מועד תחילת מתן השירות היה לפני מועד השינוי.
 
4.       עבודות בניה:
בעסקה של ביצוע עבודות בניה (חפירה, הריסה ביוב, מיזוג אויר, מעליות,מע' הסקה וכו') יהיה מועד החיוב במע"מ עם השלמת העבודה . 
 
 
5.       בסיס מזומן:
עסקאות החייבות במס על בסיס מזומן (כגון תשלום מזומן בשירות מתמשך שטרם הסתיים, עסקת מקרקעין ועבודות בניה, לפני מועד מסירתם. רואי חשבון, עורכי דין, ריבית, שכירות וכו') יחול החיוב במע"מ לגבי כל סכום ששולם בהתאם לשיעור במועד תשלומו. לכן תשלומים שישולמו לאחר מועד השינוי יתחייבו בשיעור החדש.
 
נציין כי החלפת מוצרים לאחר השינוי אינה גוררת שינוי בחיוב המע"מ. אולם אם שולמו סכומים בגין ההחלפה, אזי סכומים אלו יתחייבו בשיעור החדש.
 
אם מוחזרים סכומים בגין ביטול עסקה או החזרה של סחורה, אזי ההחזרים יהיו בהתאם לשיעורי המע"מ שהוטלו במועד הרכישה.
 
במקרה בו התנדב המוכר והוציא חשבונית מס לפני מועד החיוב במע"מ, וגבה מע"מ בשיעור 16% בעת מסירת הטובין או סיום מתן השירות כבר שונה שיעור המע"מ, אזי בהתאם לנוהל מע"מ בענין זה נדרש להוציא חשבונית מס משלימה לשיעור החדש ולדווח על ההפרש בהתאם.
 
נציין כי מקום שלא נקבע בין הצדדים אם הסכום כולל מע"מ או לא כולל מע"מ, אזי לפי פסיקת בית המשפט העליון הסכום כולל מע"מ. לכן במקרה בו בעלי עסקים ירצו להגן על עצמם בעניין השינוי בשיעור המע"מ עליהם לקבוע מפורשות בהסכמים שלסכומים יתווסף מע"מ בהתאם לשיעורים כפי שיחולו במועד החיוב. לחלופין ניתן לצמצם את החשיפה על ידי כך שמועד החיוב במע"מ יחול לפני שינוי שיעור המס.
 
 
 
הכותבת:
 
רואת חשבון, מומחית לדיני מיסים.
 
 
מדריך זה נועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או חוות דעת.
 
 
 
 
                                                                                                                                   ניר שירן ושות'
 
                                                                                                                                   רואי      חשבון