מאמרים

 זכויות עובדים

27 בדצמבר 2012 לקוחות נכבדים, הנדון: יחסי עובד מעביד בשל אכיפה מוגברת לאחרונה של משרד התמ"ת הרינו להביא לידיעתכם תמצית דיני העבודה החלים על המעסיקים. א. על כל עובד למלא טופס 101 ולצרף צילום תעודת זהות כולל ספח עדכני – טרם תחילת עבודתו. ב. על כל עובד/ת החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק. (בתנאים מסוימים) החל מ-1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עובדה רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מבינהם. ראה להלן טבלת שיעורי ההפקדות על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק: החל מיום ...ואילך הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ 1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% 1.1.2013 5% 5% 5% 15% ג. חוק הודעה לעובד מחייב מעביד למסור לעובד – תוך 30 יום מיום התחלת עבודתו – הודעה בכתב, שבה יפורטו את תנאי העבודה של העובד. אם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג 1953 – לא יאוחר משבעה ימים. - מצ"ב טופס דוגמא הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. ד. בהתאם לתיקון 24 יש להחתים את העובד בתום כל יום עבודה/חודש על דוח שעות עבודה או להתקין שעון נוכחות בעסק. ה. יש לנהל דוח ימי חופשה וימי מחלה שנוצלו ע"י העובד ובמקביל לוודא כי בתלוש השכר יתרות חופשה וימי מחלה תואמים לרישום אצלכם. למידע מלא בדבר זכויות עובדים – ניתן למצוא באתר המשרד – מאמר בגין זכויות לעובד על תנאי עבודה. נשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים והבהרות. בכבוד רב, ניר שירן ושות' רואי חשבון F:\מסמכים שלי\האלף הבא - מסמכים\הערכות סוף שנה\הודעה על הפרשה לפנסיה לעובדdoc.doc _____________________________________________________________________________________________________ רח' הרצל 91 ראשון לציון 75262 טל:03-9503450 פקס:03-9583981 91 HERZEL ST. RISHON LE ZION (תקנה 1(א)) הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה 1. שם המעביד: _______________________________________ הישות המשפטית: ___________________________________ מספר זהות: __________________ / מספר רישום (תאגיד): ________________________ מען: ___________________________________________ שם העובד:_______________________________________ מספר זהות:_____________________ מען:_______________________________________ 2. תאריך תחילת העבודה:___________________________ תקופת החוזה מיום ___________ עד יום ___________________ / ______________תקופת החוזה אינה קצובה*. 3. תפקידיו העיקריים של העובד הם כלהלן: א._______________________ ב._______________________ ג.________________________ 4. שם הממונה הישיר על העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר: _________________________ 5. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית / שכר שעה / שכר יום / שכר שבוע / שכר תוצרת / שכר קיבולת / אחר*:________________ 6. שכר עבודתו של העובד נקבע על פי דירוג __________ דרגה_______________ אם שכרו של העובד אינו נקבע על פי דירוג מכח הסכם קיבוצי. סך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשכר עבודה (ברוטו) בהתאם לבסיס השכר, הוא ________________ שקלים חדשים. פירוט כלל התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן: תשלומים קבועים תשלומים שאינם קבועים סוג התשלום** מועד התשלום סוג התשלום** מועד התשלום*** * מחק את המיותר. ** פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר יסוד; שווה כסף - אוכל ומשקאות שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות; תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע. *** אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש לציין זאת. 7. אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד ___________________ שעות / אורכו של שבוע העבודה הרגיל של העובד שעות* 8. יום המנוחה השבועי של העובד: _____________________**. 9. תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: סוג התשלום הגוף המקבל ושם התכנית אחוז הפרשה של העובד אחוז הפרשה של המעביד תאריך תחילת התשלום פנסיה ביטוחים חסכון (קרן השתלמות ואחר) אחר: __________________ 10. אם המעביד או ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו, הם צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם הקיבוצי הוא: ________________________________ והמען לפניה אליו הוא: הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: חתימת המעביד: ___________________

 הכרה בהוצאות אש"ל