הערכות לקראת סוף שנת המס 2013

פורסם: 12/9/2013

כללי

 

לקראת סיום שנת המס להלן תזכורת לנושאים הדורשים את טיפולכם.

 

הפקדות בקופות גמל לקיצבה, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות

להלן הסכומים שניתן להפקיד עד ליום 31.12.13 על מנת למצות את מלוא ההטבות במס:

הטבה

מסלול ההפקדה - שנתי

אחוז מתוך השכר

סכום הפקדה בש"ח

ניכוי

קרן

השתלמות

קרן השתלמות-עמית עצמאי

מוכר עד תקרה של 259,000 ש"ח

7%

18,130 ש"ח

קרן השתלמות-שכיר בעל שליטה

מוכר עד תקרה של 188,544 ש"ח

4.5% מעביד-1.5% עובד

8,484 ש"ח מעביד

2,828 ש"ח עובד

סה"כ 11,312 ש"ח

זיכוי 

 

וניכוי

 

           

קרן פנסיה – עמית עצמאי

 

מוכר עד תקרה של 206,400 ש"ח

הפרשה של 16% מהשכר,

תאפשר ניכוי של 11%

5% זיכוי מרבי

 

סה"כ: 33,024 ₪

 

10,320 ש"ח

ניכוי

תקרת הפקדות המעביד לשכיר בעל שליטה

7.5% לקצבה ו/או 8.333% לפיצויים

11,950 ש"ח

מומלץ להקדים ולהסדיר את ההפקדות בקופות

 

קרנות השתלמות:

 

שכירים בעלי שליטה:

 

הפרשה של החברה עד לשיעור של 4.5% מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 ש"ח, תוכר כהוצאה.  הפרשה של החברה מעבר ל 4.5% ועד לשיעור של 7.5% מהשכר – בכפוף לתקרה הנ"ל – לא תותר כהוצאה, אך לא תמוסה בידי בעל השליטה. (דהינו נוצר חיסכון במס בשיעור של עד 20% הנובע מההפרש שבין מס חברות למס האישי).

 

ההפרשות הנ"ל יוכרו בכפוף לכך שבעל השליטה יפריש שליש מהפרשת החברה (כלומר 1.5% אם החברה הפרישה  4.5% ו-2.5% אם החברה הפרישה 7.5%).

 

לסיכום:  ההפרשה המקסימלית המותרת עבור בעל שליטה היא 8,484 ש"ח או 4.5% מהשכר, הנמוך מבינהם, בתנאי שבעל השליטה יפריש 2,828 ש"ח, או 1.5% מהשכר הנמוך ביניהם.

 

עצמאים:

יותר ניכוי מקסימלי של 4.5% מההכנסה החייבת שאינה עולה על 259,000 ש"ח, בתנאי שיופרשו לקרן השתלמות 7% מההכנסה החייבת.

 

לסיכום ההפרשה המקסימלית המותרת הינה בסך 18,130 ש"ח למי שהכנסתו החייבת שווה או גדולה מ-259,000 ש"ח.

 

 

 

תנאי הפקדה לקופות גמל לקיצבה וקרנות פנסיה החל מ-01.01.2008

 

החל משנת 2008 עמית במעמד עצמאי או שכיר יכול להפקיד לקופות גמל לקיצבה או לקרנות פנסיה בלבד!

תשלום מרבי המקנה ניכוי בגובה של 11% וזיכוי בגובה של 5% הינו 33,228 ש"ח בשנה וזאת לבעלי הכנסה של 196,800 ש"ח ומעלה בשנה.

 

תנאי המשיכה:

כספים שהופקדו בקופת גמל לקיצבה ובקרנות הפנסיה החל מ-01/01/2008 ואילך (גם בקופות שנפתחו קודם לכן) יוכלו להימשך רק בגיל פרישה בסכומים חודשיים.

 

תקרת הפרשת המעביד לפיצויים ולקצבה של בעלי שליטה בשנת 2013 – 11,952 ש"ח. 

בהתאם לתיקון 190 לפקודה, בעל שליטה יכול להנות מהוצאה נוספת בחברה בשיעור של 7.5% מעסיק בתוספת 5%-7% על חשבון העובד בגין שכר של עד 25,976 ₪.

 

הפרשות פנסיה לעובדים

 

החל משנת 2008 חלה חובה על כל מעביד לדאוג לכל עובד שאין לו "הסדר פנסיוני מטיב", שיפקיד בעבורו לביטוח פנסיוני מקיף באמצעות הפקדת עובד ומעביד.

 

ההפקדה אמורה להיות על השכר המשולם לעובד, או על השכר הממוצע במשק, הנמוך מביניהם.

 

ראה להלן טבלת שיעורי ההפקדות על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק:

 

החל מיום ...

ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.14

6%

5.5%

6%

17.5%

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

 

תשלומים יוכרו כהוצאה מהכנסה החייבת במס עד לשיעור של 3.5% – מההכנסה החייבת אצל עצמאי ומהשכר אצל שכיר (שכר שלא לגמל), ההפרשה המקסימלית המותרת הינה 12,120 ש"ח.

נקבעה תקרה לסכום השווה ל-4 פעמים שכר ממוצע במשק עד לסכום של 423,744 ש"ח בשנה.

 

הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות

 

עסק המנהל את ספריו על בסיס מזומן, מבחינת תכנון המס, מוצע לשקול להקדים תשלומים תקופתיים כגון: שכר דירה, דמי ביטוח, נכיון שיקים ועוד עד ליום 31.12.13, על מנת שההוצאות יחשבו כהוצאה במהלך השנה.

 

כמו כן מומלץ לעסקים אלו לשקול לדחות תקבולים לשנת 2014 במידת האפשר.

 

למדווחים על בסיס מצטבר מומלץ להקדים רכישת מוצרים ושירותים שאינם מהווים מלאי או רכוש קבוע.

 

 

 

 

 

הכנסות משכר דירה למגורים

 

יחיד המשכיר דירת מגורים לצורך מגורים, יהיה פטור ממס על הכנסותיו מהדירה בתנאי שההכנסות משכירות לא עולות על 4,980 ש"ח לחודש בשנת המס 2013 (59,760 ש"ח בשנה). במידה והכנסות שכ"ד עלו על התקרה המותרת ניתן לבחור במסלול מס בשיעור של 10% על ההכנסה משכר דירה, בחירה במסלול זה תחייב תשלום מקדמות עד ליום 31.1.14 בגין השנה שחלפה.

מסלול נוסף – מסלול מס רגיל והתרת ניכוי פחת והוצאות.

בכל מקרה מומלץ לפנות למשרדינו לקבלת ייעוץ.

 

תכנון ההכנסה הפסיבית לעניין ביטוח לאומי

 

     לאחר תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי שנכנס לתוקף ב-1.1.2008.

הכנסה פסיבית חייבת בדמי ביטוח לאומי של 12% לאחר הפחתת הפטור לפי חישוב של 25% מהשכר הממוצע במשק.

בשנת 2013 תקרת הכנסה הפסיבית הפטורה מדמי ביטוח לאומי 2,077 ש"ח.

 

חשוב

הכנסות להלן פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי החל משנת 2008:

א.  תשלומי דיבידנד לבעלי שליטה.

ב.  הכנסות מדמי שכירות למגורים בארץ החייבות בשיעור 10% והכנסות מדמי שכירות מחו"ל החייבות במס בשיעור

     של 15%.

 

הוצאות שונות

 

 

סוג ההוצאה

תקרה לשנת המס 2013

הערות

כיבודים במקום העסק

80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד(*)

שתיה קרה/חמה ועוגיות

לפקיד השומה סמכות לבחון מקרים בהם ההוצאה מופרזת

מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עסקי

210 ₪ חד פעמי לשנה עבור ספק.

אם המתנה ניתנה בחו"ל עד 15$.

יש לציין במסמך את פרטי המקבל, קבלות, מקום ונסיבות נתינת המתנה.

מתנות לעובדים לרגל אירוע אישי

210 ₪

יש לציין במסמך את שמות העובדים ולצרף הזמנה.

הוצאות שהייה בארץ לעובד המוזמן מחו"ל (ליום)

310 ₪

לפי הנחיית הנציבות לא יעלה הניכוי על מחצית מהכנסתו החייבת של העובד לפני הניכוי

 

 

(*)        מקום עיסוק – מקום שבו מנהל הנישום, דרך קבע את עיסוקו.

            לפי דברי ההסבר של רשויות המס:

לא ייכללו בגדר "כיבוד" ארוחות הניתנות לאורח – גם לא ארוחות עסקיות, על ארוחות יחולו הוראות תקנה 3 הקובעות כי לא יותר ניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל.

 

 

 

 

התרת ניכוי הוצאות רכב

 

כללי ניכוי החל משנת המס 2008:

רכב תפעולי – ההוצאות יותרו במלואן.

רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו וביצע זקיפת שווי – ההוצאות יותרו במלואן.

רכב שלא שימש רק ליצור הכנסה יותרו בניכוי 45% מסך הוצאות הרכב או סך הוצאות הרכב בניכוי שווי השימוש– לפי הגבוה.

לגבי אופנוע שסיווג L3  יותר בניכוי 25% מסך הוצאות האופנוע או סך הוצאות האופנוע בניכוי שווי השימוש – לפי הגבוה.

 

הגדרת רכב תפעולי – רכב בטחון, הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח יד או העסק.  מקום העיסוק של המעביד אינו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

 

שווי שימוש ברכב

שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו.

בגין רכבים שמועד עליתם לכביש החל מ-1.1.10, שיעור שווי השימוש החודשי הינו 2.48% ממחיר המחירון של הרכב.

 

עוסק פטור

     עוסק פטור בשנת 2013 מוגדר כמי שמחזור הכנסותיו במשך שנת 2013 לא עלה על 77,993 ש"ח. לקראת סוף השנה מומלץ לעוסק הפטור לבחון האם הוא מתקרב לתקרה ובמידה והעוסק עובר את התקרה יחוייב במס עסקאות על החלק העודף גם אם לא גבה את המס.

 

תשלום יתרת המס לשנת המס 2013

נישום חייב בתשלומי ריבית בשיעור 4% בתוספת הצמדה למדד על סכום חובו למס הכנסה – מתום שנת המס ועד למועד התשלום בפועל.

 

נישום זכאי לפטור מדורג מהריבית וההצמדה למס הכנסה כפי שמפורט להלן:

 

מועד התשלום

סך הפטור

תשלום עד תום החודש הראשון שלאחר שנת המס

פטור מלא מריבית והפרשי הצמדה

תשלום במהלך החודש השני שלאחר תום שנת המס

פטור ממחצית הריבית והפרשי ההצמדה

תשלום במהלך החודש השלישי שלאחר תום שנת המס

פטור מרבע הריבית והפרשי ההצמדה

    

נישום שביקש להקטין את המקדמות שנקבעו לו, ובסוף השנה מתברר שהקטנת המקדמות לא הייתה מוצדקת, יחויב בריבית והפרשי הצמדה לפי סעיף 190 (א) 2 לפקודה – ממחצית שנת המס ועד למועד התשלום.

     לפני קבלת החלטה על השלמת המקדמות, יש לשקול את עלות המימון האלטרנטיבית ביחס לריבית המחויבת על ידי רשויות המס.

 

     הצהרת-הון

     לקראת סוף שנת המס, רשות המיסים נוהגת לדרוש הצהרות הון מנישומים, כדאי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו.

     מוטב להכין בעוד מועד את הנתונים והמסמכים לסוף שנה.

 

שמירת מערכת החשבונות

את מערכת החשבונות חובה לשמור 7 שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת, או 6 שנים מיום הגשת הדוח  לאותה שנה, לפי המאוחר.  לאחר 31.12.13 ניתן להשמיד  את פנקסי החשבונות עד לשנת 2007, בתנאי שהדוח לשנת 2007 הוגש עד 31.12.08.

 

 

 

 

פעילות כיחיד לעומת פעילות כחברה

את נושא הפעילות במסגרת חברה מומלץ לבחון בהתייחס להיבטים המשפטיים, תדמיתיים ומיסויים, לאור הפחתות המסים לחברות והעלאת תקרת תשלום ביטוח לאומי ליחידים, יש לבחון שינוי התאגדות בהתאם לגובה ההכנסות.

בכל מקרה מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ.

 

חישוב נפרד

הודעה על תביעת בני זוג העובדים בעסק המשותף לביצוע חישוב נפרד של המס על הכנסתם עד לסכום תקרה (בשנת 2013 סכום של 49,680 ₪)

תנאים לקבלת חישוב נפרד:

 1. על כל אחד מבני הזוג לעבוד במקום העיסוק הקבוע (שאינו דירת המגורים של בני הזוג) לפחות 36 שעות בשבוע במשך תקופה של עשרה חודשים או יותר בשנת המס.
 2. לבני הזוג אין מקור הכנסה נוסף מיגיעה אישית או ממשכורת.
 3. מקום העיסוק קבוע.

 

במסגרת המאבק בחשבוניות הפקטיביות נקבע חובת דיווח מפורט למע"מ.

בשנת 2013 חובת הדיווח המפורט על עוסקים, מלכרי"ם ומוסדות כספים, כדלקמן:

 

 1. עוסקים החיבים מכח הדין בהכנת דוח כספי מסוג מאזן, במינוי רו"ח ומחזור עסקאותיהם עלה על 500 אש"ח.
 2. כל העוסקים אשר מחזור עסקותיהם השנתי לשנת 2012 גבוהה מ-2.5 מליון ₪.
 3. מלכרי"ם אשר מחזורם השנתי עולה על 20 מליון ₪.
 4. מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2013 עולה על 4 מליון ₪.

 

הדבר מאפשר לרשויות המע"מ לעקוב בזמן אמת אחרי כל חשבונית וחשוב להפנים את המשמעויות בהקדם.

 

הודעות והצהרות לפקיד השומה:

מה ניתן לעשות בשנת 2013

נובמבר

 1. הודעה לפקיד השומה בדבר בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת 2013 עד תום החודש.
 2. בקשה לחישוב מס נפרד לבני הזוג, לשנת 2013 (תוקף ההודעה לשלוש שנות מס).

דצמבר

 1. יום 21 בחודש – תחילת התקופה לביצוע ספירת מלאי, ללא הודעה לפקיד השומה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשה לעניין דוח מס לשנת 2013 מאוחד, על פי חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט – 1969, בחודש דצמבר השנה.
 3. בקשה לשינוי מבנה לפי חלק ה3 (מועד מיזוג, פיצול).
 4. רישום קריאת מונה של כלי רכב, למרות שינוי בהכרה בהוצאות הרכב.

ינואר 2013

 1. מילוי טופס 101 בידי העובדים.
 2. תום התקופה לביצוע ספירת מלאי, ללא חובת הודעת לפקיד שומה (עד 10 בחודש).
 3. תשלום מס מכוח סעיף 3(י) לפקודה, עד יום 30 בחודש.
 4. מועד אחרון לתשלום מס בשיעור 10%, בגין הכנסת שכר דירה למגורים לשנת 2013 – הכול עד יום 30 בחודש.
 5. פטור ממלוא הריבית והפרשי ההצמדה על תשלום המס לשנת 2013, דיווח ותשלום מקדמת רווח הון מניירות ערך סחירים, שבגינם לא נוכה מס במקור (לתקופה מיום 1.7.2013 עד יום 31.12.2013), מועד אחרון להפקדה לקופ"ג בעבור העובדים בגין חודש דצמבר 2013 – הכול עד תום חודש ינואר 2013.

 

אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה העולה בקשר להערכות סוף שנת המס.

 

 

 

 

נספחים

 

נספח א' – המסמכים אותם יש לרכז לקראת הכנת הדוח השנתי – עצמאים, בעלי שליטה.

נספח ב' – המסמכים אותם יש לרכז לקראת הכנת הדוח השנתי – חברות.

נספח ג' – דוגמא לגליון ספירת מלאי. – ניתן להוריד ישירות מאתר הבית תחת קטגורית טפסים

נספח ד' – הנחיות לספירת הקופות ליום 31.12.13 + דוגמא לטופס ספירת קופות, צ'קים דחויים ושוברי אשראי.

ניתן להוריד ישירות מאתר הבית תחת קטגורית טפסים

נספח ה' – דוגמא למצבת רכב ליום 31.12.13. - ניתן להוריד ישירות מאתר הבית תחת קטגורית טפסים

 

כתובת אתר הבית: www.shirancpa.co.il

 

 

 

 

 

 

הינכם מתבקשים לאחר מילוי הנספחים להחזיר את הנספחים למשרדנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א' – המסמכים אותם יש לרכז לקראת הכנת הדוח השנתי לעצמאים ובעלי שליטה – לשנת המס 2013

 

 1. טפסי 106 של בני הזוג – אישור שנתי מהמעסיק על שכר ששולם.
 2. אישורים שנתיים לצורך מס על הפקדות לקופת פיצויים, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, פנסיה וקופות גמל לקיצבה.
 3. אישורי יתרות ליום 31.12.13 בקופות הפיצויים המרכזיות והאישיות.
 4. אישורי יתרות ליום 31.12.13 לגבי כל חשבונות הבנקים, הלוואות וכרטיסי אשראי.
 5. אישורים מבנקים וממנהלי השקעות בקשר לרווחים והפסדים מהשקעות בניירות ערך ופקדונות והמס שנוכה במקור בגינם (כולל טופס 867).
 6. אישורים על ניכויים במקור שנוכו ע"י הלקוחות, טפסי 857 – אישורי ניכוי מס במקור מתשלום עבור שירותים ונכסים מלקוחות.
 7. רשימת מלאי.
 8. נסיעות עסקיות לחו"ל – (ירידים, תערוכות, השתלמויות וכד'). יש לשלוח את כל המסמכים הרלוונטים כולל יומן פגישות וכד'.
 9. צילומים של ביטוחי רכב, רשיון רכב ורישום מונה הק"מ ליום 31.12.13.
 10. העתק מפוליסת הביטוח של העסק.
 11. טופס 101 – חובת מילוי ומסירת טופסי כרטיסי עובדים לשנת המס 2013.
 12. ניהול ספרים – החל מיום 1.1.2013 הינכם מתבקשים להתחיל בספרי רישום חדשים:  ספר קופה, ספר פנקסי קבלות, פנקסי הזמנות, חשבוניות ותעודות משלוח חדשות וכד'.
 13. רשימת ההמחאות לגביה ליום 31.12.2013 (יש להפריד בין ההמחאות לגביה בקופה, לבין המחאות לגביה בכל חשבון בנק).
 14. רשימת ההמחאות לפירעון ליום 31.12.2013.
 15. רשימת חובות מסופקים.

 

 

 

נספח ב' – מסמכים נוספים לנספח א' אותם יש לרכז לקראת הכנת הדוח השנתי לחברות – לשנת המס 2013.

 

 1. לוחות סילוקין של כל ההלוואות שטרם נפרעו.
 2. העתק מפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה שנערכו במהלך שנת המס 2013.
 3. העתק מהסכמים מהותיים שנחתמו בשנת המס.
 4. תביעות משפטיות והתחייבויות תלויות – יש לבקש מעו"ד להכין רשימה של כל התביעות המשפטיות שהוגשו כנגד החברה וכן של כל ההתחיבויות של החברה ולאמוד את השווי הכספי.

כמו כן יש לבקש מעו"ד לפרט את הערכתו לגבי תוצאות צפויות.

 1. פרוט לגבי בטחונות ושיעבודים המוטלים על נכסי החברה.
 2. דוח רשם החברות וקבלה בגין תשלום אגרת רשם החברות.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
נספח ג' - גיליון ספירת מלאי בעסק ליום 31.12.13

 

שם העסק ____________________  הכתובת בה מצוי המלאי ______________________________

 

מספר
סידורי
שם הפריט
מספר

היחידות

מחיר קניה

ללא מע"מ

שווי המלאי
(מס' יחידות כפול מחיר קניה)
הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

                                                                                                                                    חתימה: ______________

 

                                                                                                                      שם הסופר: ______________

                                                                                   

נספח ד' – הנחיות לספירת הקופות

 

מומלץ להפקיד את כל הכספים והשטרות המצויים בקופה לפני תום יום העסקים החל ב-31.12.13. להזכירכם – הפקדת סכומים אחר הצהרים נחשבת כהפקדה ביום העסקים החל ב-1.1.2013.

בתום יום העסקים החל ב-31.12.2013 יש לבצע ספירות של כל הקופות המנוהלות בעסק.

לכל קופה ירשם דוח ספירה שיכלול את הפרטים הבאים:

1. סך המזומנים (לכל סוג מטבע בנפרד).

2. סך הצ'קים. (יש לצרף רשימה מפורטת של כל הצ'קים בקופה לרבות מועד פירעונם).

3. סה"כ יתרה ליום 31.12.2013.

4. סה"כ יתרת הקופה בספרים.

5. הפרש.

6. הסברים להפרש.

 

פירוט לצ'קים דחויים ושוברי אשראי

 

מספר צ'ק

שם הלקוח

תאריך פירעון

סכום

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

מספר שובר

חברת אשראי

שם הלקוח

תאריך פירעון

סכום

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

פירוט למזומנים בקופה:

מזומנים

מטבע

סכום שנספר

 

ש"ח

 

 

$

 

 

                                                                                                                                    חתימה: _________________

 

                                                                                                                   שם הסופר: _________________

 

 

 

 

 

נספח ה' – דוח רכב

 

מצבת רכב ליום 31.12.2013

 

 

 

שם החברה/עסק: _____________________

 

 

מספר רישוי

סוג הרכב

בעלות החברה/

שכור

תאריך קניה/

מכירה

דגם

קבוצת

מחיר

שם הנהג

מס' חודשי שימוש בשנת המס

מד אוץ

31.12.13

מד אוץ

31.12.13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך: ___________

 

שם מכין הדוח: _____________        חתימה: _______________

 

 

הערות:

 

1. סוג הרכב

   1.1 – פרטי – רכב פרטי.

   1.2 – מסחרי – רכב מסחרי עד 3.5 טון.

   1.3 – כבד – רכב מסחרי מעל 3.5 טון.

 

2. קבוצת מחיר – רשומה על רשיון הרכב.