זכויות עובדים

פורסם: 1/1/2013

                  

                                                                                                                                             27  בדצמבר    2012

לקוחות נכבדים,

הנדון: יחסי עובד מעביד

 

בשל אכיפה מוגברת לאחרונה של משרד התמ"ת הרינו להביא לידיעתכם תמצית דיני העבודה החלים על המעסיקים.

 

א.      על כל עובד למלא טופס 101 ולצרף צילום תעודת זהות כולל ספח עדכני –  טרם תחילת עבודתו.

ב.      על כל עובד/ת החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק. (בתנאים מסוימים)

            החל מ-1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.

            עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע

ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עובדה רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מבינהם.

ראה להלן טבלת שיעורי ההפקדות על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק:

החל מיום ...ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

ג.        חוק הודעה לעובד מחייב מעביד למסור לעובד – תוך 30 יום מיום התחלת עבודתו – הודעה בכתב, שבה יפורטו את תנאי העבודה של העובד. אם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג 1953 – לא יאוחר משבעה ימים. - מצ"ב טופס דוגמא הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

ד.      בהתאם לתיקון 24 יש להחתים את העובד בתום כל יום עבודה/חודש על דוח שעות עבודה או להתקין שעון נוכחות בעסק.

ה.      יש לנהל דוח ימי חופשה וימי מחלה שנוצלו ע"י העובד ובמקביל לוודא כי בתלוש השכר יתרות חופשה וימי מחלה תואמים לרישום אצלכם.

 

למידע מלא בדבר זכויות עובדים – ניתן למצוא באתר המשרד – מאמר בגין זכויות לעובד על תנאי עבודה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים והבהרות.

 

                                                                                                                                                      בכבוד רב,

                                                                                                                                                                               ניר שירן  ושות'

                                                                                                                                                        רואי חשבון                                                 

F:\מסמכים שלי\האלף הבא - מסמכים\הערכות סוף שנה\הודעה על הפרשה לפנסיה לעובדdoc.doc

_____________________________________________________________________________________________________

רח' הרצל 91 ראשון לציון 75262 טל:03-9503450  פקס:03-9583981     91  HERZEL ST. RISHON LE ZION

 content/File/tofs.pdf - לצפיה בטופס והדפסתו - לחץ על הקישור


 content/File/ovdim.pdf- לצפיה בחוברת משרד העבודה לחץ על הקישור